ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Resort Johanka a.s., IČO 281 29 504, se sídlem Johanka 28, 394 70 Kamenice nad Lipou, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1944 (dále také jako „VOP“)

 

I. Výklad pojmů

 1. „Poskytovatel služeb“ nebo „Poskytovatel“ je obchodní korporace Resort Johanka a.s., IČO 281 29 504, se sídlem Johanka 28, 394 70 Kamenice nad Lipou, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1944.
 2. Host“ je fyzická nebo právnická osoba nebo skupina osob, která má zájem o poskytnutí služby poskytované Poskytovatelem služeb.
 3. Zprostředkovatel“ je třetí subjekt, prostřednictvím kterého Poskytovatel služeb může nabízet své služby Hostům.
 4. Smlouva o ubytování“ je smlouva, která je uzavřena mezi Hostem a Poskytovatelem služeb okamžikem uhrazení zálohové faktury, faktury nebo jiného daňového dokladu Hostem řádně a včas, tedy ve lhůtě splatnosti, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Hostovi Poskytovatelem služeb.
 5. ceníkem služeb“ je dokument vydávaný Poskytovatelem služeb, stanovující závazně ceny za poskytované služby.
 6. ubytovací řád“ je dokument vydávaný Poskytovatelem služeb, který je pro Hosty závazný.
 7. hotel“ označuje prostory Poskytovatele služeb, které Poskytovatel služeb využívá k poskytování služeb Hostům, tedy především k ubytování, stravování a wellness.

 

 

II. Všeobecné podmínky, rozsah platnosti

 

 1. Tyto VOP upravují používání ubytovacích zařízení, tedy hotelu Poskytovatele služeb a služeb jím poskytovaných.
 2. Speciální a individuální podmínky nejsou součástí zveřejněných Všeobecných obchodních podmínek, ale nevylučují uzavření zvláštních dohod s cestovními kancelářemi a dalšími subjekty v jednotlivých případech s rozličnými, danému druhu obchodu odpovídajícími podmínkami.
 3. Tyto VOP se vztahují na veškeré Smlouvy o ubytování uzavřené mezi Poskytovatelem služeb na jedné straně a třetími osobami, tedy Hosty na straně druhé, a na veškeré služby poskytované Poskytovatelem služeb Hostům.

 

III. Smluvní strany

 1. Služby poskytované Poskytovatelem služeb využívá Host. V případě, že objednávku učiní host napřímo vůči Poskytovateli služeb, je smluvní stranou Host. Poskytovatel služeb a Host – v případě splnění podmínek – se spolu stávají smluvními stranami.
 2. Pokud objednávku služeb z pověření Hosta odevzdá Poskytovateli služeb třetí osoba, tedy Zprostředkovatel, potom podmínky ubytování upravuje smlouva uzavřená mezi Hostem a Zprostředkovatelem a příslušné obchodní podmínky Zprostředkovatele a takové podmínky mají přednost před těmito VOP.

 

IV. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Ubytování hostů se uskutečňuje na základě Smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících a těchto podmínek v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě Poskytovatel služeb poskytuje Hostovi přechodné ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určeném a Host se zavazuje Poskytovateli služeb zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená Smlouvou o ubytování jsou upraveny těmito VOP, ceníkem služeb Poskytovatele služeb a ubytovacím řádem. Stanoví-li Smlouva o ubytování něco jiného než tyto VOP nebo ceník Poskytovatele služeb či ubytovací řád, použijí se VOP.
 3. Pokud Host nedodrží povinnosti vyplývající ze Smlouvy o ubytování a ubytovacího řádu nebo ceníku Poskytovatele služeb nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v prostorách Poskytovatele služeb, je Poskytovatel služeb oprávněn Smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li Host na své pochybení ze strany Poskytovatele služeb upozorněn dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.
 4. Host je povinen na vyzvání Poskytovatele služeb, resp. jeho pověřeného zaměstnance, předložit občanský průkaz nebo cestovní doklad za účelem zaznamenání potřebných identifikačních údajů Hosta. V případě, že Host odmítne předložit požadovaný občanský průkaz nebo cestovní odklad, může mu být Poskytovatelem služeb ubytování odmítnuto.
 5. Užívání hotelového pokoje Poskytovatele služeb pro jiný účel než ubytování, je výslovně zakázáno.
 6. Pokoj, který se uvolnil před uplynutím určené doby, je Poskytovatel služeb oprávněn opětovně zpeněžit.

 

V. Uzavření smlouvy

 1. Na ústně, prostřednictvím emailu nebo písemně podanou objednávku Hosta, jejímž předmětem je poptávka po službách poskytovaných Poskytovatelem služeb, pošle nebo jinak poskytne Poskytovatel služeb Hostovi prostřednictvím emailu nebo jiným způsobem nabídku obsahující zálohovou fakturu nebo fakturu nebo jiný daňový doklad za poptávané služby a tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Smlouva o ubytování je mezi Poskytovatelem služeb a Hostem uzavřena okamžikem uhrazení zálohové faktury, faktury nebo jiného daňového dokladu Hostem řádně a včas, tedy ve lhůtě splatnosti, a to k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky Poskytovateli služby k dispozici, tedy zejména připsáním na bankovní účet Poskytovatele či při platbě Hosta v hotovosti.
 3. Poskytovatel služeb není povinen zjišťovat nebo ověřovat původ a vlastníka finančních prostředků vynaložených na úhradu služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb.
 4. V případě, že zálohová faktura zaslaná Poskytovatelem služeb Hostovi není Hostem ve lhůtě splatnosti uhrazena, je rezervace bytování Hosta automaticky zrušena.
 5. Uzavřením Smlouvy o ubytování, tedy uhrazením zálohové faktury, faktury nebo jiného daňového dokladu Host vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o ubytování.

 

VI. Zrušení objednané služby, odstoupení od Smlouvy o ubytování před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování a další

 1. Host je oprávněn vypovědět Smlouvu o ubytování písemnou formou. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se jedná o výpověď či odstoupení od smlouvy ze strany Hosta, je Host povinen uhradit v níže uvedených případech Poskytovateli storno poplatek. Výše storno poplatku je stanovena v závislosti na objednané službě, resp. kategorie, dle níže uvedené tabulky. Poskytovatel služeb je oprávněn bez dalšího započítat storno poplatek dle níže uvedené tabulky v případě provedení storna objednaných služeb Hostem:

Kategorie

Název služby poskytované Poskytovatelem služeb

Výše storno poplatku v případě zrušení pobytu ze strany Hosta

Možnost změny termínu ze strany Hosta

I

individuální standardní ubytování (max. 2 pokoje/4osoby) dle ceníku (dostupného na www.resort-johanka.cz) (celoroční ubytování s výjimkou pobytů uvedených kategorii II - VI)

storno 24 hod. před nástupem/příjezdem: 0 % z celkové ceny objednaných služeb,
 

storno méně než 24 hod. před nástupem/příjezdem: 100 % z celkové ceny objednaných služeb

do 1 dne před příjezdem ano,
 

méně než 1 den před příjezdem jen po dohodě, ale tato možnost není nárokovatelná a může být požadován poplatek za změnu termínu

II

Celoroční pobyty

 • Relaxační
 • Romantický
 • Exclusive
 • Rekreační

storno více než 14 dnů před datem příjezdu: 0% z celkové ceny objednaných služeb
 

storno méně než 14 dnů před datem příjezdu: 100% z celkové ceny objednaných služeb

do 14 dnů před příjezdem ano,
 

méně než 14 dnů před příjezdem jen po dohodě, ale tato možnost není nárokovatelná a může být požadován poplatek za změnu termínu

III

Sváteční pobyty

 • Valentýnský
 • Velikonoční
 • Květnové svátky
 • Červencové svátky
 • Svatováclavský
 • 28. říjen
 • 17. listopad
 • Adventní
 • Vánoční
 • Povánoční
 • silvestrovský

Pobyt nelze stornovat

do 30 dnů před příjezdem ano,
 

méně než 30 dnů před příjezdem jen po dohodě, ale tato možnost není nárokovatelná a může být požadován poplatek za změnu termínu

IV

Zvýhodněné pobyty

Pobyt nelze stornovat

jen po dohodě, ale tato možnost není nárokovatelná a může být požadován poplatek za změnu termínu

V

Skupinové pobyty (3 a více pokojů)

storno více než 60 dnů před datem příjezdu: 0% z celkové ceny objednaných služeb,
 

storno 59 – 14 dnů před datem příjezdu: 100% z ceny ubytování,
 

storno méně než 14 dnů před datem příjezdu: 100% z celkové ceny objednaných služeb

do 60 dnů před příjezdem ano,
 

méně než 60 dnů před příjezdem jen po dohodě, ale tato možnost není nárokovatelná a může být požadován poplatek za změnu termínu

VI

Dárkové poukazy a vouchery

Nelze stornovat, peníze se nevracejí

Změna termínu rezervace se řídí dle kategorie pobytu

 

 

 1. V případě, že si Host zakoupí u Poskytovatele služeb poukaz, je nutné jej uplatnit, resp. vyčerpat do doby platnosti vyznačené na poukazu či voucheru. Na služby poskytované Hostovi na základě poukazu či voucheru se vztahují storno podmínky odpovídající objednané službě dle ceníku služeb a výše uvedených storno podmínek s tím, že je možné pouze učinit změnu termínu pobytu, nikoliv vrátit peníze. Poukaz či voucher lze čerpat pouze jednorázově a nelze ho směnit za peníze.
 2. Za změnu termínu je Poskytovatel oprávněn požadovat poplatek ve výši až 30% z poskytované služby. Poskytovatel služeb je oprávněn na základě změny termínu ze strany Hosta poplatek za změnu termínu jednostranně započíst proti uhrazené ceně za poskytované služby Poskytovatelem služeb.
 3. V případě, že se Host nedostaví na některou z procedur, resp. služeb, která je součástí objednané služby Poskytované poskytovatelem služeb včas, nemá Host na tuto proceduru, resp. službu, nárok.
 4. Cenu za všechny ubytovací služby hradí Host vždy předem, nejpozději však při příjezdu do hotelu.
 5. Platné ceny uvedené v Ceníku jsou konečné a zahrnují veškeré zákonné daně, poplatky a odvody kromě místního poplatku. Pro případ, že dojde ke změně daňových sazeb, poplatků a odvodů, které smluvním stranám nebyly dosud známy, vyhrazuje si Poskytovatel služeb právo ceny odpovídajícím způsobem upravit.
 6. V případě vzniku okolností, které brání Poskytovateli poskytnout Hostovi dohodnuté ubytování a/nebo službu, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout Hostovi jiné ubytování a/nebo náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednanému ubytování a/nebo službě nebo poskytnout stejné ubytování a/nebo službu v náhradním termínu, je Poskytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Poskytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat Hosta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu Hostovi. Host je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání ubytování a/nebo služby a od smlouvy odstoupit písmeně ve lhůtě 5 dnů od oznámení o provedení změny. V takovém případě má Host nárok na poskytnutí odpovídajícího voucheru za nevyčerpané ubytování a/nebo službu.
 7. Poskytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl Poskytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.
 8. V případě zásahu vyšší moci, epidemie, opatření vlády s následkem omezení či uzavření provozu je uplatňován odlišný přístup. Storno podmínky platné při běžném stavu se nahrazují postupem, při němž budou všem Hostům za neuskutečněné pobyty a služby vystaveny vouchery nebo dárkové poukazy v odpovídající hodnotě s dlouhou dobou platnosti (např. 6 - 12 měsíců s možností dalšího prodloužení).

 

VII. Odpovědnost ze strany Poskytovatele služeb

 1. Odpovědnost Poskytovatele služeb se vztahuje pouze na škody, které prokazatelně Poskytovatel služeb působí. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené jinou osobou nebo vyšší mocí.
 2. Odpovědnost Poskytovatele služeb za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nárok zaniká, jestliže Host okamžitě poté, co se o ztrátě, zničení nebo poškození přivezené věci dozví, tuto skutečnost Poskytovateli služeb neoznámí. Na neomezené ručení se vztahují zákonné předpisy.
 4. Odpovědnost Poskytovatele služeb za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Poskytovatel služeb dále odpovídá za ostatní škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením svých povinností a toto se stejnou měrou vztahuje i na jeho zákonné zástupce, zaměstnance nebo jim pověřené osoby. Nároky na náhradu škod nad tento rámec jsou vyloučeny.
 6. Jakýkoli majetek zapomenutý v hotelu Hostem mu bude zaslán pouze k jeho žádosti, a to na náklady a riziko Hosta. Poskytovatel služeb skladuje zapomenuté předměty po dobu 1 měsíce a poté si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo tyto předměty zničit.
 7. Ukáže-li se, že služby Poskytovatele služeb vykazují vady a nedostatky, podnikne Poskytovatel služeb poté, co se o nich dozví, nebo v reakci na neprodlenou reklamaci/ stížnost ze strany Hostů, kroky k jejich odstranění. Host je povinen vyvinout přiměřenou součinnost s cílem vadu odstranit a minimalizovat tak potenciální škody. Dále je Host povinen předcházet škodám a upozornit včas Poskytovatele služeb na možnost vzniku škody mimořádného významu.
 8. Informace o mimosoudním řešení sporů – subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 9. Je-li Hostovi poskytnuto parkovací místo na místech určených k parkování nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem Poskytovatele služeb v tomto ohledu je samotné umožnění Hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Cena parkovného je stanovena samostatným ceníkem vydaným Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na místech určených k parkování, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům prostoru určenému k parkování, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené výhradně jinými Hosty nebo jinými třetími osobami.

 

VIII. Další ustanovení o odpovědnosti

 1. Poskytovatel služeb není odpovědný za cennosti Hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.), pokud nejsou uloženy v trezoru. Peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd. v hodnotě do 10.000,- CZK je Host povinen uložit v trezoru v hotelovém pokoji. Cennosti svojí hodnotou převyšující částku 10.000,- CZK je důrazně doporučeno uložit v trezoru hotelu, jinak za jejich ztrátu není Poskytovatel služeb odpovědný.
 2. Pokud Host požádá, může Poskytovatel služeb převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Poskytovatel služeb je oprávněn převzetí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 50.000,- Kč. Poskytovatel služeb požaduje, aby mu věci byly do úschovy byly předány v uzavřené či zapečetěné schránce. Host požádá hotel o převzetí věcí do úschovy prostřednictvím pracovníků recepce.
 3. V případě ztráty kontaktuje Host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie.
 4. Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi hotelu nenese hotel odpovědnost.
 5. Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být hostem nahlášeno okamžitě poté, co se o něm dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud Host nevyrozumí Poskytovatele služeb o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.
 6. Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám Host nebo osoby, které ho doprovází.

 

IX. Odpovědnost ze strany Hosta

 1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem hotelu.
 2. Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku Poskytovatele služeb škodu, je povinen tuto škodu Poskytovateli služeb uhradit před svým odjezdem z hotelu.

 

X. Připojení k internetu pomocí WIFI

 1. Poskytovatel služeb nabízí Hostům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě WIFI. Při užívání sítě WIFI je každý uživatel povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování WiFi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.
 2. Poskytovatel služeb nevyžaduje žádné heslo. Je zakázáno stahování hudby, filmů, her, torrentů, porno a warez materiálu, zasílání nevyžádané pošty, nelegální chování a nabídky, kompromitování ostatních uživatelů sítě.
 3. V případě, že se Host nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Funkčnost služby v nepokrytých prostorách hotelu nelze žádným způsobem nárokovat. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné rušení frekvenčního pásma. Jakékoli výpadky či přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel služeb řešit a nemůže být ani předmětem případným slev z ubytování či jiných služeb.

 

XI. Pravidla stanovená Hostům Poskytovatelem služeb

 1. V případě, že Host ztratí klíče nebo čip od pokoje nebo ručník, které mu byly poskytnuty Poskytovatelem služeb, má Poskytovatel služeb nárok na náhradu za tuto ztrátu způsobenou Hostem, a to ve výši 1.000,- Kč v případě ztráty klíče či čipu a 500,- Kč v případě ztráty ručníku.
 2. Kouření je zakázáno ve všech společných prostorách hotelu a na všech hotelových pokojích.
 3. V případě porušení zákazů má Poskytovatel služeb právo požadovat od Hosta náhradu škody ve výši 2.000,- Kč za speciální úklidové práce a případně za ušlý zisk pro nemožnost pronájmu pokoje. Tato částka může být zvýšena, pokud Poskytovatel služeb prokáže vyšší škodu.
 4. Donášení a požívání vlastních pokrmů a nápojů ve veřejných prostorách hotelu je zakázáno.
 5. Snídaně je povolena jen v prostorách k tomu. Odnášení snídaně z výše uvedených prostor i po částech je zakázáno, v případě nedodržení uvedeného, bude účtována navíc částka 200,- Kč.
 6. Příprava pokrmů na pokojích je zakázána s výjimkou přípravy teplých nápojů s využitím zařízení Poskytovatele služeb k tomu určenému.
 7. Zboží v minibaru není zahrnuto do ceny ubytování, cenu zkonzumovaného zboží je Host povinen uhradit na recepci hotelu.
 8. Domácí zvířata nejsou v hotelu povolena.
 9. Jestliže Poskytovatel služeb pro pobyt domácího zvířete udělí souhlas, stane se tak za podmínky, že bude zvíře pod neustálým dohledem Hosta, že netrpí žádnou nemocí a pro hotelové Hosty ani pro personál hotelu nepředstavuje žádné jiné nebezpečí.
 10. Vodění domácího zvířete do prostor určených pro stravování nebo relaxaci není dovoleno.
 11. Host nese plnou odpovědnost za škody, způsobené domácím zvířetem.
 12. Výjimku tvoří slepečtí a signální psi pro neslyšící a podobní asistenční psi. Ti mají bezplatný vstup do hotelu povolen kdykoliv.

 

XII. Závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel služeb uvítá všechny návrhy Hostů na zlepšení hotelového provozu.  
 2. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené těmito VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.
 3. Změny a doplňky Smlouvy o ubytování nebo VOP musí být učiněny písemně. Jednostranné změny nebo doplňky ze strany Hosta jsou neúčinné.
 4. VOP jsou platné a účinné od 27.4.2021

V Johance, dne 27.4.2021

 

 

                                                                                                                     

                   Ing. Petr Tůma      

          předseda představenstva

Zpět na "Kontakty"