ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Resort Johanka a.s.

IČO 281 29 504                                                                                                                            

Johanka 28, 394 70 Kamenice nad Lipou,

 

(dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále se v těchto zásadách dozvíte zejména:

 

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

 

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování. Spolupracující osoby (např. zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat správce a podstupují pravidelná školení.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese resort@resort-johanka.cz.

 

 

1. Zpracování osobních údajů dětí

 

1. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

 

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

 

1. V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa
 7. datum příjezdu a odjezdu
 8. počet osob (dospělý, dítě)

 

2. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

3. V případě, že jste nás oslovili prostřednictvím rezervačních portálů (např. Booking.com, Slevomat.cz, Hotel.cz, atd.), obdržíme Vaše údaje, které jste při rezervaci poskytli těmto rezervačním portálům za účelem rezervace pobytu u nás.

 

 

3. Účel zpracování osobních údajů

 

1. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. vyhotovení nabídky či zasílání obchodní sdělení o nových produktech. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

2. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

3. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na resort@resort-johanka.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

 

4. Doba zpracování osobních údajů

 

1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

 

5. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

1. Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být zejména předány:

 

 • externí účetní;
 • spolupracujícím společnostem;
 • externí advokátní kanceláři;
 • auditorům
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

 

 

6. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

1. právo na informace,

Právo na informace je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů

2. právo na opravu, doplnění nebo změnu;

 

Právo na opravu, doplnění nebo změnu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění nebo změnu Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

 

3. právo na přístup k osobním údajům;

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou osobní údaje zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

 

4. právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“);

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

 

 

5. právo na omezení zpracování údajů;

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

 

6. právo vznést námitku proti zpracování;

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

Všechna Vaše výše uvedená práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese resort@resort-johanka.cz,

Zpět na "Kontakty"